1. Psykoterapi – vad är det?


Den frågan ställs ofta nu för tiden. Många menar att psykoterapi är något som rika amerikaner går på för att lösa sina lyxproblem. Må så vara. Psykoterapi är också en massa annat, beroende på hur den utövas och med vilka syften. En definition på psykoterapi kan t.ex vara: En djupgående utvecklingsprocess som är ett samarbete mellan en välutbildad psykoterapeut med klinisk kompetens och en eller flera klienter. Utvecklingsprocessen skall helst täcka följande aspekter: den psykiska, fysiska, själsliga, känslomässiga och intellektuella. Arbetet skall vara förankrat i en psykoterapeutisk teori och följa dess arbetssätt och principer.

- och vad ska vi ha den till?

Här i Norden har det i synnerhet tidigare varit en vanlig uppfattning att människor bör klara sig själva, inte klaga och vara nöjda med lite. Det finns säkert en hel del gott i den uppfattningen, men den är ju inte riktigt tidsenlig. Idag betyder att inte klaga och vara nöjd med litet något helt annat än det gjorde för t.ex hundra år sedan. På grund av den kulturella och kommersiella utveckling samhället har undergått, ändras värden och vår uppfattning om dem. Idag är ett av människans viktigaste redskap inte bara hennes kropp, utan också i allt högre grad hennes psyke och hennes beredskap att möta livet med alla dess aspekter. Därför är behovet av att sköta om sig och sättet att göra det ett annat än den gång överlevnaden mest hängde på hur mycket fysiskt arbete en familj tillsammans orkade prestera. Och det är här frågan om psykoterapins användbarhet kommer upp.

Psykoterapi allt mera accepterad

Psykoterapi blir allt mera vanlig och accepterad efterhand som fler och fler människor tycks upptäcka att den kan göra dem något gott. Det finns två vanliga orsaker till att människor idag tar steget över barriären av gamla fördomar mot att göra något gott för sig själva. Den ena är upplevelsen av mer eller mindre akuta behov av hjälp med att klara av svåra livssituationer och/eller plötsligt uppkomna traumatiserande händelser. Den andra är önskan att lära känna sig själv bättre, upptäcka mera om de egna resurserna att ta itu med nya eller svåra utmaningar, frigöra mera av den energi som behövs för att höja livskvaliteten, eller nå mål som förr tycktes ouppnåeliga.

Teori, arbetssätt och principer

Det finns numera många olika sorters psykoterapi att tillgå på marknaden. Så om man vill börja gå i psykoterapi, är det viktigt att veta vad det är man väljer emellan. All bra psykoterapi är förankrad i en teoretisk bas med tillhörande arbetssätt och principer. När en människa söker sig till psykoterapi, bör terapeuten redan i början på samarbetet delge klienten upplysningar om vilken sorts terapi han erbjuds, och vad grundprincipen, teorin och arbetssätten innebär. Ett psykoterapeutiskt förlopp bör vara dynamiskt, flexibelt och levande, och det måste finns en beredskap hos både terapeut och klient att efter behov ändra fokus, tempo och, i någon mån, arbetssätt i terapin.

Olika skolor inom psykoterapi

Bra psykoterapeutiska grundteorier är inte det samma som bra psykoterapi, fast en terapi som vilar på en solid grund av utveckling och insikt är betydligt bättre rustad än en terapi som inte har en stabil teoretisk grund. En del terapier överlappar varandra i metod eller teori. Ibland finner man till och med att olika psykoterapeutiska skolor gör anspråk på att ha utvecklat en bestämd teori eller ett bestämt arbetssätt, och att förespråkarna för olika riktningar i vissa fall närmast kommer i luven på varandra i sin strävan att bevisa vilken skola som ursprungligen hittade på teorin eller arbetsmetoden.

Detta hindrar inte att de olika psykoterapeutiska riktningarna är bra var på sitt sätt, och det är viktigt att de olika skolorna finns att tillgå. Olika arbetssätt och grundprinciper passar för olika människor. Och för psykoterapeutens vidkommande är det både självklart och nödvändigt att han har valt den terapiform som passar honom bäst att arbeta med, både under sin egen terapi, i sin egen utbildning och handledning, och i sitt arbete som psykoterapeut och handledare för andra. Denna artikel är den första i en serie där psykoterapibegreppet och bruket av psykoterapeutiska metoder presenteras och diskuteras.

Text och illustration: Tine Sylvest
Foto: Bo Mellberg

Skribenten är leg. psykoterapeut MPF, konstterapeut och arbetshandledare. Hon är danska och bor och arbetar i Vasa.

Nästa sida : Vittne till processen

sv_SESwedish